OGÓLNE WARUNKI NAJMU 

 

SPRZĘTU WYPOŻYCZANEGO PRZEZ CEWE  sp. z o. o. 

 

Właścicielem portalu mieszczącego się pod adresem http://wypożyczalnia.fotojoker.pl jest spółka działająca pod firmą CEWE sp. z o.o. zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000175864, posiadająca numer NIP: 7490003238 , adres: ul. Strzelecka 11, 47-230 Kędzierzyn-Koźle, numer telefonu kontaktowego: 774063200

 

Wynajmujący CEWE Sp. z o.o., zwany w dalszej treści niniejszego dokumentu „FJ”, zawiera z Najemcą określonym w dokumencie umowa wynajmu sprzętu fotograficznego (dalej jako: UWSF) umowę najmu na następujących warunkach:

§ 1.

 

1.     FJ oddaje w najem Najemcy wymienione w dokumencie UWSF urządzenia wraz z osprzętem i wyposażeniem dodatkowym, zwane w dalszym ciągu umowy Przedmiotem Najmu. FJ udzieli Najemcy wszelkich niezbędnych instrukcji co do zasad prawidłowego i bezpiecznego użytkowania i konserwacji Przedmiotu Najmu oraz wyda Najemcy Przedmiot Najmu czysty, nieuszkodzony i sprawny pod względem technicznym. Stan techniczny i wizualny Przedmiotu Najmu FJ i Najemca stwierdzą i opiszą w UWSF.

2.     Umowa najmu może być zawierana zarówno z Najemcą, który jest konsumentem (tj. osobą fizyczną, która z FJ zawiera i wykonuje umowę najmu niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) jak i z Najemcą, który nie jest konsumentem, a z FJ zawiera i wykonuje umowę najmu związaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

§ 2.

 

Najemca używać będzie Przedmiotu Najmu zgodnie z instrukcjami udzielonymi mu przez FJ i zgodnie z przeznaczeniem Przedmiotu Najmu oraz jego właściwościami.

§ 3.

 

1.  Najemca niebędący konsumentem zobowiązuje się używać Przedmiotu Najmu z należytą starannością i odpowiadać będzie przed FJ za wszelkie szkody, jakie powstaną w Przedmiocie Najmu z przyczyn nie leżących po stronie FJ (Najemca odpowie w szczególności za szkody powstałe z przyczyn leżących po stronie Najemcy lub osób, którymi posługiwał się on będzie w związku z niniejszą umową – pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy itp.). Najemca jest zobowiązany przede wszystkim należycie zabezpieczyć Przedmiot Najmu przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą przez cały czas trwania najmu.

2.  Najemca będący konsumentem zobowiązuje się używać Przedmiotu Najmu z należytą starannością oraz zabezpieczyć Przedmiot Najmu przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą przez cały czas trwania najmu. Najemca będący konsumentem może odpowiadać wobec FJ za szkody powstałe w Przedmiocie Najmu na zasadach określonych przepisami prawa, w szczególności art. 471 Kodeksu Cywilnego (zgodnie z którym Najemca może być obowiązany do naprawienia szkody FJ, chyba że szkoda jest następstwem okoliczności, za które Najemca odpowiedzialności nie ponosi).

3.  FJ zastrzega możliwość uzależnienia zawarcia Umowy Najmu i wydania Przedmiotu Najmu od wpłacenia przez Najemcę kaucji na zabezpieczenie odszkodowania za utratę lub uszkodzenie Przedmiotu Najmu. Wysokość kaucji będzie każdorazowo przez Strony uzgadniana przed zawarciem umowy i zostanie wskazana w dokumencie UWSF. FJ wskazuje, że:

a)    w przypadku Najemcy niebędącego konsumentem kaucja zostanie zwrócona Najemcy dopiero po zwrocie Przedmiotu Najmu w stanie i w sposób zgodny z niniejszym dokumentem, UWSF oraz przepisami i po całkowitym rozliczeniu wszystkich umów Najemcy,

b)    w przypadku Najemcy będącego konsumentem kaucja zostanie zwrócona Najemcy po zwrocie Przedmiotu Najmu. Jeżeli zwrócony Przedmiot Najmu będzie znajdować się w stanie pogorszonym w stosunku do stanu z chwili wydania Przedmiotu Najmu, FJ może wskazać Najemcy, jaką wartość przedstawiają uszkodzenia Przedmiotu Najmu. Za zgodą Najemcy będącego konsumentem FJ może potrącić tę wartość z kwoty kaucji i zwrócić Najemcy pozostałą część kaucji. Przy braku zgody Najemcy na potrącenie, FJ zwróci całą kwotę kaucji, zaś wartość uszkodzeń Przedmiotu Najmu może być przez FJ dochodzona od Najemcy (w tym na drodze postępowania sądowego). FJ wyjaśnia, że stan pogorszony Przedmiotu Najmu nie będzie obejmować takiego zużycia Przedmiotu Najmu, które jest wynikiem prawidłowego jego używania. Jeśli potrącona przez FJ kwota kaucji nie pokryje wartości uszkodzeń Przedmiotu Najmu, FJ ma prawo domagać się od Najemcy pokrycia pozostałej szkody na zasadach określonych w ust. 2 powyżej,

c)    jeżeli Najemca będący konsumentem nie zwróci Przedmiotu Najmu w terminie zgodnym z umową, FJ wezwie Najemcę na piśmie do wydania Przedmiotu Najmu w terminie 7 dni z zagrożeniem, że brak zwrotu Przedmiotu Najmu może oznaczać zatrzymanie przez FJ kaucji i zaliczenie jej na poczet wartości Przedmiotu Najmu. Po bezskutecznym upływie terminu FJ ponowi wezwanie do wydania Przedmiotu Najmu w terminie 7 dni z zagrożeniem, że brak zwrotu Przedmiotu Najmu może oznaczać zatrzymanie przez FJ kaucji. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu FJ zatrzyma kaucję, zaś od Najemcy może dochodzić zapłaty tej wartości Przedmiotu Najmu, która nie znalazła pokrycia w kaucji.

 

§ 4.

 

1.  W odniesieniu do Najemców niebędących konsumentami przyjmuje się, że w przypadku utraty, w tym zagubienia lub kradzieży Przedmiotu Najmu, Najemca zobowiązany jest do zwrotu FJ wartości odtworzeniowej sprzętu w terminie 7 dni od daty wystawienia noty obciążeniowej przez FJ. Wartość odtworzeniowa to aktualna cena takiego samego urządzenia jak Przedmiot Najmu. Na poczet należności Najemcy FJ ma prawo zaliczyć (potrącić) kaucję uiszczoną przez Najemcę.

2.  W odniesieniu do Najemców niebędących konsumentami przyjmuje się, że w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mechanicznego Przedmiotu Najmu, Najemca zobowiązany jest do pokrycia całkowitych kosztów naprawy i ich zapłaty na rzecz FJ w terminie 7 dni od daty wystawienia noty obciążeniowej przez FJ. Gdy FJ uzna, że sprzęt nie nadaje się do naprawy, Najemca zwróci jego wartość odtworzeniową (ustaloną zgodnie z ust. 1 powyżej), zgodnie z wystawioną przez FJ notą obciążeniową, w terminie 7 dni od daty wystawienia noty obciążeniowej przez FJ FJ zastrzega, że przysługuje mu prawo oparcia noty obciążeniowej na wycenie kosztów naprawy Przedmiotu Najmu dokonanej przez autoryzowany serwis wybrany przez FJ.

3.  O zdarzeniach określonych w ust. 1 i 2 Najemca powiadomi FJ na piśmie w terminie 3 dni od zdarzenia, a w wypadku kradzieży Najemca ma też obowiązek zawiadomić o tym organy ścigania. Do czasu zawiadomienia organów ścigania o kradzieży, FJ naliczać będzie Najemcy wynagrodzenie za najem Przedmiotu Najmu wg stawek dobowych.

4.  W odniesieniu do Najemców będących konsumentami przyjmuje się, że w przypadku utraty, w tym zagubienia lub kradzieży Przedmiotu Najmu, a także w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mechanicznego Przedmiotu Najmu, Najemca może ponosić wobec FJ odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody doznane przez FJ z tego tytułu. Najemca może odpowiadać za szkody FJ na zasadach określonych przepisami prawa, w szczególności art. 471 Kodeksu Cywilnego (zgodnie z którym Najemca może być obowiązany do naprawienia szkody, chyba że szkoda jest następstwem okoliczności, za które Najemca odpowiedzialności nie ponosi). Za zgodą Najemcy, na poczet pokrycia swoich szkód, o których mowa w tym ustępie, FJ może zaliczyć (potrącić) kaucję uiszczoną przez Najemcę FJ może dochodzić od Najemcy zapłaty tej wartości Przedmiotu Najmu, która nie znalazła pokrycia w kaucji.

5.  O zdarzeniach określonych w ust. 4 Najemca będący konsumentem niezwłocznie i na piśmie powiadomi FJ. W wypadku kradzieży Najemca ma też obowiązek zawiadomić o tym organy ścigania. Do czasu zawiadomienia organów ścigania o kradzieży, FJ naliczać będzie Najemcy wynagrodzenie za najem Przedmiotu Najmu wg stawek dobowych naliczanych do doby poprzedzającej dobę zawiadomienia organów ścigania o kradzieży Przedmiotu Najmu.

6.  Najemca może we własnym zakresie i na własny rachunek zawrzeć umowę ubezpieczenia Przedmiotu Najmu od zdarzeń, o których mowa w ust. 1, 2 oraz 4 z wybranym przez siebie zakładem ubezpieczeniowym i na warunkach oferowanych przez ten zakład. FJ może również oferować możliwość zawarcia takiej umowy ubezpieczenia ze wskazanym przez FJ zakładem ubezpieczeń i na warunkach oferowanych przez ten zakład. O możliwości zawarcia takiej umowy FJ poinformuje Najemcę przed zawarciem umowy najmu. Zawarcie umowy ubezpieczenia Przedmiotu Najmu ze wskazanym przez FJ zakładem ubezpieczeń może być obowiązkowe dla Najemców niebędących konsumentami.

 

§ 5.

 

1.  W stosunku do Najemców niebędących konsumentami, FJ zobowiązuje się do dokonywania napraw tych usterek Przedmiotu Najmu, które nie zostały wywołane przez Najemcę lub osoby, za pomocą których wykonywał on jakiekolwiek czynności lub działania faktyczne z udziałem Przedmiotu Najmu. Najemca dostarczy Przedmiotu Najmu do FJ na własny koszt i ryzyko. Termin naprawy uzależniony będzie od posiadania przez FJ odpowiednich części zamiennych oraz charakteru Przedmiotu Najmu, rodzaju napraw i sposobu ich dokonania. O usterkach Najemca zobowiązany jest informować FJ niezwłocznie w formie pisemnej. Jeśli niezdatność Przedmiotu Najmu do umówionego użytku wynikła z przyczyn leżących po stronie FJ, to od okresu najmu odejmować się będzie czas naprawy Przedmiotu Najmu liczony od chwili dostarczenia go do FJ do chwili odbioru Przedmiotu Najmu przez Najemcę.

2.  W zakresie umów z Najemcami niebędącymi konsumentami FJ jest uprawniony do dokonywania w czasie trwania najmu napraw, zabiegów konserwacyjnych i kontrolnych Przedmiotu Najmu, które uzna za niezbędne dla utrzymania Przedmiotu Najmu w należytym stanie. Najemca niebędący konsumentem ma obowiązek dostarczyć FJ na własny koszt Przedmiot Najmu niezwłocznie po otrzymaniu od FJ oświadczenia o potrzebie dostarczenia przez Najemcę Przedmiotu Najmu. Za czas przeprowadzania przez FJ napraw, zabiegów konserwacyjnych i kontrolnych Przedmiotu Najmu Najemca nie ponosi opłat z tytułu czynszu najmu. FJ nie odpowiada za żadne szkody Najemcy niebędącego konsumentem ani innych osób, które mogłyby powstać w związku z dostarczeniem przez Najemcę Przedmiotu Najmu do FJ lub w związku z brakiem możliwości korzystania przez Najemcę z Przedmiotu Najmu przez czas trwania jego napraw, zabiegów konserwacyjnych lub kontrolnych.

3.  W stosunku do Najemców będących konsumentami FJ zobowiązuje się do wydania i utrzymywania Przedmiotu Najmu w stanie przydatnym do umówionego użytku przez cały czas trwania umowy najmu. Dodatkowo, przewiduje się, że:

a)     Najemca zobowiązany jest niezwłocznie informować FJ w formie pisemnej o usterkach Przedmiotu Najmu,

b)     Najemca jest zobowiązany dostarczyć Przedmiot Najmu nieprzydatny do umówionego użytku do miejsca, w którym Przedmiot Najmu został Najemcy wydany lub do miejsca, w którym Przedmiot Najmu miał być przez Najemcę zwrócony po zakończeniu umowy. Dostarczenie przez Najemcę Przedmiotu Najmu do FJ odbywa się na koszt FJ,

c)     termin naprawy Przedmiotu Najmu uzależniony będzie od posiadania przez FJ odpowiednich części zamiennych oraz charakteru Przedmiotu Najmu, rodzaju napraw i sposobu ich dokonania,

d)     o wyniku naprawy Przedmiotu Najmu FJ poinformuje Najemcę niezwłocznie, w formie pisemnej lub wiadomością e-mail (zgodnie z § 13). Koszt wydania Przedmiotu Najmu Najemcy ponosi FJ,

e)     za czas trwania nieprzydatności Przedmiotu Najmu do umówionego użytku (tj. czas trwania wad, w tym czas ich naprawy) Najemca nie będzie ponosić opłat z tytułu czynszu najmu (chyba, że w chwili zawarcia umowy wiedział o wadach Przedmiotu Najmu),

f)      jeśli Przedmiot Najmu wymaga napraw ze strony FJ i bez tych napraw nie jest przydatny do umówionego użytku, Najemca może wyznaczyć FJ odpowiedni termin na wykonanie napraw (termin odpowiedni oznacza w szczególności, że powinien on być dostosowany do dostępności odpowiednich części zamiennych, charakteru Przedmiotu Najmu, rodzaju napraw i sposobu ich dokonania). Po bezskutecznym upływie takiego terminu na dokonanie naprawy, Najemca może dokonać napraw na koszt FJ,

g)     utrzymywanie przez FJ Przedmiotu Najmu nie obejmuje ponoszenia drobnych nakładów połączonych ze zwykłym używaniem Przedmiotu Najmu. Te nakłady obciążają Najemcę,

h)     gdyby Przedmiot Najmu uległ zniszczeniu z powodu okoliczności, za które FJ nie odpowiada, FJ nie ma obowiązku przywrócenia stanu poprzedniego (tj. wydania Przedmiotu Najmu przydatnego do umówionego użytku). W takim przypadku umowa najmu wygasa, zaś Najemca może ponosić względem FJ odpowiedzialność odszkodowawczą za zniszczenie Przedmiotu Najmu na zasadach określonych w § 4.

 

§ 6.

 

1.  Wraz z upływem  umówionego okresu najmu Najemca zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić Przedmiot Najmu FJ. Jeżeli zwrot Przedmiotu Najmu ma odbywać się w innym miejscu niż w miejscu jego pobrania przez Najemcę, Najemca zobowiązany jest uprzednio uzgodnić pisemnie z FJ to miejsce i termin zwrotu Przedmiotu Najmu. Przedmiot Najmu powinien być zwrócony w takim stanie, w jakim został on wynajęty (w stanie niepogorszonym), z uwzględnieniem jego zużycia będącego wynikiem prawidłowego używania.

2.     Nie dokonanie przez Najemcę niebędącego konsumentem zwrotu Przedmiotu Najmu w stanie i w sposób określony w ust.1 powyżej oznacza, iż Najemca zobowiązany będzie do zapłaty czynszu określonego w niniejszej umowie do czasu przywrócenia przez niego Przedmiotu Najmu do właściwego stanu. Oznacza to, że czas trwania najmu i okres ponoszenia czynszu upłyną z chwilą oddania FJ Przedmiotu Najmu w stanie i w sposób zgodny z ust. 1 powyżej. Obowiązek ponoszenia przez Najemcę czynszu nie uchybia obowiązkowi wydania FJ Przedmiotu Najmu lub jego równowartości.

3.     W przypadku Najemcy niebędącego konsumentem, dla skutecznego zwrotu Przedmiotu Najmu, konieczne będzie pisemne potwierdzenie przyjęcia Przedmiotu Najmu przez FJ. Jeśli Przedmiot Najmu został w trakcie najmu utracony, za zakończenie umowy najmu uważa się dzień wpłaty przez Najemcę niebędącego konsumentem kwoty, na którą została wystawiona nota obciążeniowa. Przez czas trwania umowy najmu będzie naliczany ustalony przez strony czynsz najmu.

4.     Najemca ma obowiązek zwrócić FJ Przedmiot Najmu po uprzednim usunięciu z niego wszelkich materiałów i treści (np. plików, fotografii), które zostały na nim zapisane w czasie trwania umowy najmu. FJ zastrzega, że wszelkie treści i materiały, które nie zostaną usunięte, będą przez FJ usuwane niezwłocznie po przyjęciu zwróconego Przedmiotu Najmu i bez zaznajamiania się z ich zawartością. FJ zastrzega, że nie odpowiada w żadnym zakresie za zawartość materiałów i treści zapisanych w Przedmiocie Najmu.

 

§ 7.

 

Czynsz uiszczany będzie wraz z kaucją przed podjęciem sprzętu. W przypadku przedłużenia umowy najmu czynsz za przedłużony okres najmu będzie płatny w terminie 3 dni od przedłużenia umowy najmu. W przypadku nie uiszczenia czynszu w terminie wynikającym z postanowień niniejszej umowy, Najemca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz FJ dodatkowo odsetek umownych liczonych za okres opóźnienia w zapłacie czynszu równym dwukrotności wysokości odsetek ustawowych ustalonych zgodnie z art. 359 § 2 Kodeksu Cywilnego. W odniesieniu do Najemcy niebędącego konsumentem, FJ ma prawo obciążyć Najemcę kosztami dochodzenia od Najemcy należności wynikających z niniejszej umowy – do kosztów tych należeć będzie w szczególności wynagrodzenie kancelarii prawnych lub firm windykacyjnych, którym FJ zleci dochodzenie roszczeń od Najemcy. Wszelkie należności przysługujące FJ od Najemcy niebędącego konsumentem będą przez niego płatne niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od wezwania przez FJ do ich zapłaty. Najemcy będący konsumentami mogą być zobowiązani do poniesienia dodatkowych kosztów związanych z dochodzeniem od nich należności przez FJ jedynie wówczas, gdy przewidują to przepisy prawa.

 

§ 8.

 

1.     Najemca nie będący konsumentem nie może bez zgody FJ przelać swoich praw i obowiązków z umowy najmu na osobę trzecią.

2.     Najemca nie może oddać Przedmiotu Najmu osobie trzeciej do bezpłatnego używania lub w podnajem bez uprzedniej, pisemnej zgody FJ. W przypadku oddania Przedmiotu Najmu w podnajem lub do używania innej osobie bez pisemnej zgody FJ, FJ ma prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym (§ 9 ust. 1 lit. b poniżej). Najemca niebędący konsumentem będzie odpowiedzialny wobec FJ także za przypadkową utratę lub uszkodzenie Przedmiotu Najmu. Najemca będący konsumentem może odpowiadać wobec FJ za przypadkową utratę lub uszkodzenie Przedmiotu Najmu na zasadach określonych w § 4 powyżej.

3.     Najemca nie może bez uprzedniej, pisemnej zgody FJ czynić w Przedmiocie Najmu żadnych zmian sprzecznych z umową, z jego przeznaczeniem lub właściwościami.

4.     Najemca nie może używać Przedmiotu Najmu w żadnym celu sprzecznym z prawem lub zasadami współżycia społecznego.

 

§ 9.

 

1.  FJ uprawniony jest do wypowiedzenia umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:

a)  Najemca używa przedmiotu najmu w sposób sprzeczny z umową lub jego przeznaczeniem i mimo upomnienia przez FJ nie zaprzestaje używać go w taki sposób,

b)  Najemca oddał przedmiot najmu w podnajem lub do bezpłatnego używania osobom trzecim, bez uprzedniej pisemnej zgody FJ,

c)  Najemca zaniedbuje przedmiot najmu do tego stopnia, że naraża go na utratę lub uszkodzenie,

d)  a w odniesieniu do umowy najmu zawartej z Najemcą niebędącym konsumentem także w przypadku, jeżeli Najemca nie będący konsumentem  nie dokonał pełnej płatności za czynsz lub kaucję.

2.  Najemca będący konsumentem jest uprawniony do wypowiedzenia umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:

   a)  Przedmiot Najmu w chwili jego wydania Najemcy miał wady, które uniemożliwiają Najemcy przewidziane w umowie używanie tego przedmiotu,

   b)  Przedmiot Najmu ma wady, które powstały już po wydaniu Przedmiotu Najmu Najemcy, i które uniemożliwiają Najemcy przewidziane w umowie używanie tego przedmiotu, zaś FJ mimo  otrzymanego upomnienia nie usunął ich w odpowiednim czasie,

  c) Przedmiot Najmu ma wady, które uniemożliwiają Najemcy przewidziane w umowie używanie tego przedmiotu i są to wady, które nie dadzą się usunąć, chyba że w chwili zawarcia Umowy   Najemca wiedział o wadach. W takim przypadku nie przysługuje mu prawo wypowiedzenia umowy.

 

§ 10.

 

1.  Z zastrzeżeniem ustępu 2 poniżej, w razie ewentualnego sporu na tle stosunków wynikających z powyższej umowy strony postanawiają poddać go rozstrzygnięciu przez sąd powszechny miejscowo właściwy wg siedziby FJ.

2.  W przypadku, gdy Najemcą jest konsument, wszelkie spory związane z wykonywaniem umowy najmu mogą być poddane pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego według przepisów kodeksu postępowania cywilnego. FJ wskazuje, że w zależności od charakteru sprawy uzasadniona może być właściwość miejscowa kilku różnych sądów powszechnych (według wyboru osoby wszczynającej postępowanie sądowe).

 

 § 11.

 

Integralną częścią niniejszej umowy stanowi instrukcja obsługi i eksploatacji Przedmiotu Najmu, z którą Najemca się zapoznał i oświadcza, że ją zrozumiał i zobowiązuje się przestrzegać. W przypadku Najemcy niebędącego konsumentem, skutki uszkodzeń, awarii i strat Przedmiotu Najmu powstałe przez nieprzestrzeganie w/w instrukcji oraz zasad BHP będą obciążały Najemcę. W odniesieniu do tych Najemców FJ zastrzega sobie prawo oceny technicznej zwróconego przez Najemcę Przedmiotu Najmu przez biegłego wyznaczonego przez producenta sprzętu, którego ocena techniczna będzie wiążąca dla ustalenia przyczyn uszkodzenia Przedmiotu Najmu. W przypadku Najemców będących konsumentami, ich odpowiedzialność za uszkodzenia, awarie i straty w Przedmiocie Najmu jest określona w § 4 powyżej.

§ 12.

 

1.     Z zastrzeżeniem ustępu 2 poniżej, wyłącznie Najemca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody osób trzecich (na osobie lub mieniu) powstałe wskutek używania przedmiotu najmu przez Najemcę lub osoby trzecie, którym Najemca powierzył, udostępnił lub pozostawił przedmiot najmu..

2.     Najemca będący konsumentem może ponosić odpowiedzialność za szkody osób trzecich (na osobie lub mieniu) powstałe wskutek używania przedmiotu najmu przez Najemcę lub osoby trzecie, którym Najemca przedmiot najmu powierzył lub pozostawił, na zasadach określonych przepisami polskiego prawa, w szczególności przepisami Kodeksu Cywilnego o odpowiedzialności odszkodowawczej (art. 415 i następne).

 

§ 13.

 

Sprawy nie unormowane niniejszą umową będą rozstrzygane zgodnie z przepisami polskiego porządku prawnego, w tym z przepisami Kodeksu Cywilnego. Wszelkie uzupełnienia, zmiany lub wypowiedzenie umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wszelkie oświadczenia Stron  związane z uzgodnieniem terminu i miejsca zwrotu sprzętu oraz przestojem sprzętu spowodowanego jego naprawą, konserwacją lub wymianą przedmiotu najmu dokonywaną przez FJ Strony mogą składać sobie wzajemnie w formie e-mailowej, pod warunkiem, że wcześniej obie Strony określą swoje adresy e-mailowe w zamówieniu lub w UWSF. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości przyjmuje się, że brak takiego określenia adresów e-mailowych oznacza, że Strony składają sobie wzajemnie oświadczenia wyłącznie w formie pisemnej.

 

§ 14.

 
Wydanie Przedmiotu Najmu następuje z chwilą zawarcia umowy wynajmu sprzętu fotograficznego. Dokumentem wydania Przedmiotu Najmu jest UWSF.

 

§ 15. 

 

Czas dostawy przez FJ wynajmowanego sprzętu do miejsca jego odbioru wynosi 2-3 dni od dnia złożenia zamówienia przez Najemcę.

 

Umowa Wynajmu Sprzętu Fotograficznego(wypełniona i podpisana zostanie w momencie odbioru sprzętu)

 

 

 

Wypożyczalnia fotojoker.pl, dostępna pod adresem www.wypożyczalnia.fotojoker.pl, prowadzona jest przez CEWE Sp. z o.o. Firma wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000175864. Spółka identyfikuje się numerem NIP: 7490003238 oraz Regon: 530617084
CEWE © 2019